Terms and conditions

Този уеб сайт yamantievs.com  и всички изображения, видеа, програмен код исвързана информация под формата на съдържание (занапред наричани „Сайт“ или„Сайтът“) са собственост на Винивел ООД ЕИК: 115118436, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул.Райко Даскалов 72

Целта на настоящите общи условия е да фиксира отношениятамежду Винивел ООД (занапреднаричан „Търговец“) и всички физически или юридически лица (занапред наричани„Клиенти“), които искат да закупят продукти, предлагани в онлайн пространствотоот Сайта.

I Общи разпоредби

1.1 Информация, изисквана от Закона за защита напотребители, Закона за електронна търговия и Директивите на Европейския съюз запродажба на продукти в Интернет

Търговско наименование на Търговеца: Винивел ООД

Седалище и адрес на управление: Пловдив, ул.Райко Даскалов 72

ЕИК: 115118436

Представлявано от: Юлиян Христов Ямантиев

Органи, които упражняват контрол и предоставят защита напотребителите:

Комисия за защита на личните данни

Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,

тел.: (02) 940 20 46

факс: (02) 940 36 40

Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg

Уеб сайт: www.cpdp.bg

Комисия за защита на потребителите

Адрес: 1000 гр. София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4и 6,

тел.: 02 / 980 25 24

факс: 02 / 988 42 18

гореща линия: 0700 111 22

Уеб сайт: www.kzp.bg

При възникване на спор, свързан с покупка онлайн можете даползвате сайта ОРС. (https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage)

1.2. Сайтът е достъпен на адрес в Интернет yamantievs.com  и чрез него Клиентите могат дазакупуват и получават услуги, свързани с доставка на продукти, които сепредлагат в Сайта.

1.3. Чрез Сайта, Клиентите могат да получават информация занови продукти, техните характеристики, цени, условия за доставка и организиранитеот Търговеца промоции.

1.4. Търговецът е длъжен да доставя поръчаните от Клиентитепродукти според предвидените в закона рамки, като гарантира правата наПотребителите, изцяло следвайки добрите практики за потребителско и търговскоправо.

1.5. Търговецът използва услугите на трета страна, в случаякуриерска компания ________ (наименование накуриерската компания), за доставка до Клиентите на закупените продукти отСайта. Цената за доставката се определя отделно и изрично от цената на стоките,като при процеса на поръчка на продукти, Клиентите имат информация за размерана сумата за доставка, която ще бъде заплатена куриерската компания.

II. Поръчка, доставкаи документи при поръчка

2.1. За да осъществи поръчка на продукти, предлагани отСайта, всеки един Клиент избира количествопродукти,  които иска да поръча. Следтова въвежда своите данни, посочва дали желае издаването на фактура, както ивъвежда адрес за доставка на поръчаните продукти.

2.2. При осъществяването на поръчка, Клиентът трябва да сесъгласи с настоящите общи условия. При несъгласие с тях не е възможно да сезавърши процеса на поръчка на продукти. Със съгласяването си да спазванастоящите Общи условия, Клиента потвърждава, че се е запознал с тях, съгласене с тяхното съдържание и се задължава да ги спазва.

2.3. При попълване на данните за поръчка на продукти, Клиентътсе задължава да въвежда точни, актуални и коректни данни за доставка – имена,адрес, начини за връзка. При предоставяне на некоректни или неверни данни, същиятможе да загуби правото си да получи продукта.

2.4. Електронният адрес (e-mail) и телефон, предоставени отКлиента по време на поръчката, ще се използват като освен канал за комуникацияи размяна на електронни документи, между Търговеца и Клиента.

2.5. Всеки един Клиент може да променя детайлите понаправена поръчка само ако заяви това чрез електронно съобщение или телефоненразговор, от предоставените такива по време на поръчката. Заявки за промяна напоръчка, които са направени от различни от предоставените начини за контакти(e-mail адрес или телефон) по време на поръчката, няма да се приемат.

2.6. След коректното въвеждане на данните, следва Клиентътда изпрати поръчката за изпълнение от Търговеца. При потвърждение на поръчката,Клиентът ще получи на предварително посоченият електронен адрес информация занаправената от него поръчка.

2.7. Поръчаните артикули се доставят, използвайки услугитена куриерска компания Speedy иЕконт.

2.8. Поръчаните артикули се доставят врамките на 5 работни дни.

2.9.Ако Търговецът не може да изпълни дадена поръчка, поради факта, че не разполагас поръчаните стоки на склад, той е длъжен да уведоми за това Клиента.

III. Защита напотребителите

3.1. Всички условия и разпоредби на този раздел, както иобщите условия, се прилагат само спрямо физически или юридически лица, за коитоможе да се заключи, че са потребители по смисъла на Закона за защита напотребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 2011/83/EC наЕвропейския парламент и на Съвета от 25 Октомври 2011 година.

3.2. Основните характеристики на продуктите, които сепредлагат чрез Сайта, са описани на страницата на съответния продукт.

3.3. Цената на продуктите, обявени в Сайта са крайни,обявени са в лева (BGN) с включено ДДС и всички други изисквани по закон данъциили такси.

3.4. Размера на пощенските и куриерските разходи за доставкана продуктите, не са включени в цената за продуктите, обявени на съответнатастраница, а се налагат допълнително. Техният размер се предоставя катоинформация при процеса на поръчка, преди тя да бъде изпратена за обработка отТърговеца. Клиентът има възможност да се запознае с нея по време на направа напоръчка, като преди да изпрати дадена поръчка за обработка от Търговеца, му севизуализират всички разходи, които следва да направи, за да получи продуктите,обект на неговата поръчка.

3.5. Информацията, предоставяна на Клиентите е актуална къммомента на визуализирането ѝ в Сайта, преди и по време на извършване напоръчка.

3.6. Търговецът задължително посочва условията за доставка наотделните продукти в Сайта.

IV. Отказ от стока

4.1 Клиента има право да се откажете от поръчаните стоки всрок от 14 дни от получаване на стоката в случай, че тя не е използвана, не енарушавана цялостта на опаковката ѝ и е във вида, в който е получена, всъответствие с условията по чл. 55от ЗЗП.

4.2 При констатация на дефектен продукт до 24ч. отполучаването му и при ненарушен търговски вид на стоката и опаковката,Търговецът се ангажира той да бъде подменен с нов съгласно гаранционнитеусловия на съответната фирма производител или да възстанови заплатената отклиента стойност на стоката, съгласно чл. 55 от ЗЗП, считано от датата, накоято клиента е упражнили правото си на отказ. След този срок или принарушаване на търговския вид или опаковката на стоката, отремонтирането настоката се поема от клиента.

4.3 Транспортните и други разходи по получаване на стокатаса за сметка на клиента. При несъответствие на стоката с характеристикитепосочени в страницата, доставчикът възстановява цялата платена от потребителясума, включително и транспортните разходи платени от клиента за придобиване настоката съобразно чл. 59 ал.3 от ЗЗП и в срок от 14 дни от получаване настоката и при условие на ненарушен търговски вид на стоката и опаковката.

4.4 Продукти могат да се върнат единствено на адрес гр.Пловдив, ул. Райко Даскалов 72

4.5. Клиентът се задължава да съхранява получените продуктис грижата на добър стопанин, да съхранява оригиналната опаковка за целия срокна гаранцията и периода на възможност за връщане на стоката.

V. Други условия

5.1. Търговецът доставя и предава стоката на Клиента вопределените срокове.

5.2. Клиентът трябва да прегледа всички продукти, които сесъдържат в доставката, в момента на нейното получаване. Ако един или няколко отпродуктите не отговаря на изискванията и техническите характеристики, дауведоми за това незабавно Търговеца.

5.3. Търговецът гарантира и предприема мерки за опазване наличните данни на Клиента според Закона за защита на личните данни.

5.4. Клиентът се съгласява Търговецът да обработва личнитему данни за целите само на направените поръчки. Търговецът няма право дапредоставя тези данни на трети лица, без да е налице разпореждане откомпетентен орган на Република България.

5.5. Клиентът, осъществявайки поръчка в Сайта, се съгласявада получава търговски съобщения от Търговеца за бъдещи маркетинг цели икампании, като декларира за същите тези електронни съобщения, че няма да гитретира като непоискани търговски съобщения по смисъла на Закона за защита напотребителите и Закона за електронната търговия.

5.6. Настоящите общи условия са видими постоянно на адрес вИнтернет yamantievs.com имогат да бъдат изменяни от Търговеца, без той да е задължен да уведомявапредварително за това.

5.7. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбитена тези общи условия няма да води до недействителност на поръчката, направенаот Клиента.

5.8. За неуредените в тези общи условия въпроси, свързани сизпълнението и тълкуването на условията на поръчки в Сайта, двете страни първосе допитват до Медиаторски съд към Търговско-промишлена палата на РепубликаБългария, а след това и до Комисията за защита на потребителите. Принепостигане на съгласие пред Медиаторски съд, се прилагат законите на РепубликаБългария през съответния компетентен орган по адрес и седалище на Търговеца.

Уважаеми клиенти, при възникване на спор, свързан с покупка онлайн можете да ползвате сайта ОРС

Тelephone number
00359 65 20 28
4000 4000 Plovdiv
72 Rayko Daskalov str